Menu
O nás
Dokumenty ke staľení
Kdy začít s verifikací
Kontakt

ÚVOD

V roce 2005 vstoupila Česká republika do systému obchodování s emisemi skleníkových plynů. Obchodování s emisemi bylo v Evropské unii zavedeno jako nástroj vedoucí k dosažení cílů Kjótského protokolu. Provozovatelé zařízení musí dle svých skutečných emisí vyřadit po skončení každého roku odpovídající množství povolenek. Tyto jsou mu v určitém množství přiděleny státem; pokud jich má provozovatel nedostatek, musí je nakoupit na volném trhu, v opačném případě je může prodat subjektu, který je poptává.

Podniky a letečtí provozovatelé spadající do schématu emisního obchodování jsou povinni sledovat a vykazovat emise skleníkových plynů. V naprosté většině případů je množství emisí vypočteno na základě množství paliv a surovin vstupujících do reakcí, při nichž vznikají skleníkové plyny (veškeré spalování a některé technologicky specifické reakce při produkci výrobků).

Po uplynutí kalendářního roku je třeba vypracovat roční výkaz emisí, jehož správnost musí být nezávisle ověřena. Jelikož orgány státní správy nemají kapacity ke každoroční kontrole výpočtu množství emisí u tak velkého počtu provozovatelů, byl ustanoven institut nezávislých ověřovatelů emisí. Tyto subjekty podrobí postup při stanovení emisí skleníkových plynů a jeho závěry důkladné kontrole. Nakonec vydají kladné nebo záporné stanovisko k vykázanému množství emisí.

Jedním z prvních českých subjektů, kterému byla Ministerstvem životního prostředí udělena autorizace k provádění verifikací ročních emisních výkazů byla firma VERIFIKACE CZ s.r.o. V prvním roce obchodování provedla několik desítek verifikací a zařadila se tak mezi nejvýznamnější poskytovatele těchto služeb. Od roku 2011 je navíc jako jediný český ověřovatel akreditován k ověřování emisí CO2 a tunokilometrů leteckých provozovatelů.

V srpnu 2013 byl Ověřovací orgán VERIFIKACE CZ akreditován pro oblast ověřování emisí skleníkových plynů podle normy ČSN EN ISO 14065. Tato akreditace je uznávána ve všech zemích Evropské unie. Osvědčení o akreditaci je uloženo v sekci Dokumenty ke stažení.

Od listopadu 2019 je Ověřovací orgán VERIFIKACE CZ oprávněn verifikovat i emise z leteckého provozu v novém celosvětovém systému CORSIA, který postupně nahradí evropský systém snižování emisí v letectví.

Ověřovací orgán dále vydává ověření týkající se produkce a importu částečně či zcela fluorovaných uhlovodíků a fluoridu sírového (tzv. F-plyny) podle Nařízení (EU) č. 517/2014.

Další informace k ověřování emisí skleníkových plynů: